top of page

בקרת צריכה ובדיקת מונים

בקרת צריכה והוצאות חשמל

 

אנו מבצעים בחינה של חשבונות החשמל - ברמת אתר/ מבנה/ עיר.

* בדיקת חיובים בפועל ובדיקת חשבונות על בסיס ביצוע סקר אנרגיה מקומי והערכת    צריכת אנרגיה קיימת.

* נתונים מצטברים והשוואות בין שנים קודמות.

* ביצוע בדיקה לתעריפים שעל פיהם מחויב הלקוח והמלצה ללקוח על        

   עלות צריכה ע"פ תעריף משתנה

* השוואת הצריכות והוצאות החשמל לתקופה קודמת ולתקופה המקבילה אשתקד.

* זיהוי חריגים בצריכה כגון: תקלות מונים, גניבות חשמל, צריכה בשעות בהן אין    

   פעילות וכו').

* בדיקת נכונות תרגום הצריכות לחשבון הסופי. 

* ביצוע אופטימיזציה של התעריף לכל צרכן.

* איתור וריכוז המתקנים המחוייבים בקנסות שונים ומתן המלצות לביטול הקנסות.

bottom of page