top of page

שירות ממונה אנרגיה

ביצוע דו"ח צריכת אנרגיה שנתית

שירות ממונה אנרגיה

 

שירות ממונה אנרגיה, בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), התשנ"ד-1993כללי

מחויב למנות אחראי/ממונה אנרגיה האחראי על קידום ייעול צריכת האנרגיה בארגון. כל אחד מאלה:

  • כל תאגיד שהוקם בחוק או לפיו, ללא קשר לצריכת האנרגיה שלו ו/או;

    כל מפעל (חצרים שבהם צורכים אנרגיה גוף אחד או מספר גופים שבבעלות אחת, או חצר שבה צורכים אנרגיה מספר גופים שונים)          שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך מזוט בדלקים אחרים או בחשמל (חשמל ודלקים).

 

משרדנו מספק שירות ממונה אנרגיה והינו בעל ניסיון רב ובעל תעודת "ממונה אנרגיה מוסמך" ממשרד האנרגיה והמים אשר יכול לפעול לאורך כל השנה באתר החברה לצורך ביצוע מדידות אנרגטיות, ניתוח ממצאים, הכנת תוכניות עבודה ומצגות.

כל החובות החוקיות החלות בנושא זה חלות על ממונה האנרגיה שנמנה ממשרדנו.

 

הפעולות שיבוצעו ע"י ממונה האנרגיה ממשרדנו:

  1. בחינת נהלי העבודה ושגרות העבודה ברשות הקשורים לשימוש בתשתיות האנרגיה.

  2. ייזום פעולות לחיסכון באנרגיה וביצוע מדידות אנרגטיות שוטפות לצרכני האנרגיה העיקריים ברשות.

  3. בניית בסיס נתוני צריכות האנרגיה ברשות וחישוב צריכות סגוליות.

  4. פגישות תקופתיות לדיווח בנושא פעילות ממונה אנרגיה ולהצגת נתוני הצריכה.

  5. דיווח תקופתי למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים על צריכות האנרגיה ברשות על פי התקנה.

  6. ביצוע הדרכות לעובדים בנושא חיסכון באנרגיה.

 

משרדנו מתמחה בתחום החיסכון וההתייעלות באנרגיה ומציע לחברתכם שרות "ממונה אנרגיה" בכדי לענות על שני מטרות:

  א. חיסכון בהוצאות האנרגיה של הארגון.

  ב. עמידה בתקנה המחייבת של משרד האנרגיה והמים בדבר חובת מינוי "ממונה אנרגיה" מוסמך.

 

משרדנו יספק לארגון שירות שוטף ואיכותי לצורך עמידה בדרישות החוק ולצורך התייעלות אנרגטית.בנוסף, נסייע לארגון להוציא לפועל תהליכים של התייעלות אנרגטית, הן ע"י שינויים התנהגותיים-תפעוליים, והן ע"י הטמעת מערכות חסכוניות יותר בצריכת האנרגיה.

 

 

הגשת דו"ח אנרגיה שנתי (דו"ח אנרגיה מקוון)

** לתשומת לבכם, החל מחודש מרץ 2024 את הדו"ח יוכל להגיש אך ורק ממונה אנרגיה רשום במשרד האנרגיה וכן הוא גם חייב להיות מיופה כח על ידי יושב ראש הדריקטוריון / מנכ"ל החברה על מנת לבצע את הדו"ח דרך המערכת הממוחשבת של gov.il.

אחת מחובות ממונה האנרגיה הינה להגיש אחת לשנה, (עד לתאריך 31 במרץ), את דוח צריכות האנרגיה השנתית של הארגון בשנה שחלפה.

דוח צריכות האנרגיה השנתית מוגש באופן מקוון באמצעות הטופס הקיים באתר משרד האנרגיה .

הדוח מציג את צריכות האנרגיה של הארגון לפי סוגי אנרגיה: חשמל, ודלקים למיניהם ואת הכמות שנצרכה מכל סוג בכל חודש. 

 

הדוח משמש את הארגון לצורך ניתוח כלל צריכת האנרגיה השנתית ובכלל זה לצורך חישוב צריכות אנרגיה סגוליות: לטון ייצור, שעת עבודה או כל גורם תפוקתי אחר.

הדוח מאפשר לארגון לזהות מגמות שונות בצריכת האנרגיה וכן הדוח משמש למשרד האנרגיה כאמצעי בכדי לעקוב אחר צריכות האנרגיה של הארגונים בעלי צריכות האנרגיה הגבוהות בישראל ולקבוע בהתאם גם אילו תקנות יחולו עליו.

איסוף נתוני צריכת האנרגיה מתקבל מחשבונות החשמל של הארגון ומהחשבונות או החשבוניות שמתקבלות מספקי המזוט, הדלקים, הגפ"מ והגז-הטבעי.

לאחר שליחת הדו"ח מתקבלת אסמכתא הכוללת מסמך PDF המסכם את אשר נכלל בדו"ח.

יש לבחון את הדו"ח בקפידה שכן הינו דו"ח מחייב וישנה יכולת לבקש ממלא הדו"ח אסמכתאות לפרטי המילוי.

bottom of page