top of page

התייעלות אנרגטית ברשויות

התייעלות אנרגטית ברשויות/מועצות/עיריות

 

משרדנו הוא היחיד בתחום אשר עובד בצורה ממוחשבת אשר מצמצמת זמני סקירה ומייעלת את דו"ח האנרגיה למינימום האפשרי וזאת על מנת לאפשר לכם להתחיל להתייעל באופן כמעט מיידי. 

סקר אנרגיה לרשויות הינו סקר אשר בוחן את צריכת כלל האנרגיה של הרשות אשר במסגרתו מבצעים ניתוח מקיף של כלל תשתיות האנרגיה:

מערכות קירור ומערכות מיזוג אוויר, מערכות חום וקיטור, מערכות אוויר דחוס, מערכות תאורה, מנועים ומשאבות וכלל צרכני האנרגיה בארגון. בכתיבת הדו"ח אנו מגבשים עבור הלקוח המלצות אופרטיביות למימוש פוטנציאל החיסכון באנרגיה ומציגים באופן ברור לחלוטין תוכנית להתייעלות כולל דוח כדאיות וזמן החזר ההשקעה.

 

שלבי ביצוע סקר אנרגיה:

 

* איסוף נתונים מקיפים של מדגם מייצג ממבני הרשות (צריכה, ציוד, עובדים וכמויות ייצור) כגון :בתי ספר, גני ילדים, מבני רשויות, מקלטים, מרכזיות תאורה, בריכות עירוניות, מגרשי ואולמות ספורט.

* סקירה ומיפוי של צרכני האנרגיה ברשות.

* מיפוי תהליכי העבודה ברשות.

* איתור מוקדים פוטנציאלים להתייעלות .

* ריכוז התובנות מסקר האנרגיה והמלצה על מגוון פתרונות ישימים.

* הצגת כל סעיף בסקר במונחי עלויות והחזרי השקעה על פי תקופות.

* הגשת הסקר על פי מתווה משרד האנרגיה .

 

במסגרת הדו"ח תתבצע הכוונה להתייעלות במבני ציבור ובמוסדות החינוך, במידת הצורך תותקן בקרה ודיווח על תפעול יעיל וחסכוני באמצעות שימוש במערכות בקרה מתקדמות.

לאחר סיום הדו"ח וכניסה לתהליך ההתייעלות תתבצע כתיבת מכרזים ועזרה בבחירת ספקים.

יבוצעו כנסים וימי עיון לעובדי הרשות וכלל הציבור בכל הקשור לחיסכון חשמל במקום העבודה וכן בביתם.

 

יבוצע סקר מדגמי לתאורת החוץ ועל פי ממצאי הסקר תתבצע לפי דרישה הכנת מכרז הכולל מפרטים טכניים וכן תתבצע עזרה בקבלת תמריצים ותמיכות ממשלתיות לצורך מימון התשתיות.

 

 אנו עוזרים כיום לרשויות לבצע סקרים ממוקדים לצורך הגשת מידע אמין וממצה למקבלי ההחלטות לביצוע השקעות מיטביות באמצעים המתאימים לתהליך ההתייעלות, הגשה וליווי קולות קוראים ומכרזים לקבלת תקציבים ממשלתיים לסקירה, יישום וביצוע החלופות הנבחרות.

אנו מציעים שלל אפשרויות לביצוע סקירת שטח איכותית של מבנים ומתחמים ציבוריים, שילוב בדיקה מעמיקה של תאורת הרחובות, בדיקה פרטנית של מערכות מיזוג וחימום, התקנת אמצעי ניטור ומדידה רציפים וכד', תוך הבאת מדדים השוואתיים וטבלאות של אמצעים להתייעלות אנרגטית לשם ביצוע אומדני החזרי השקעה, בחינת הפחתת פליטות המזהמים ומידת הצלחת היישום הרלוונטית לרשות.

bottom of page